தமிழ்

Deuteronomy 4:28 in Tamil

உபாகமம் 4:28
அங்கே காணாமலும் கேளாமலும் சாப்பிடாமலும் முகராமலும் இருக்கிற மரமும் கல்லுமான, மனுஷர் கைவேலையாகிய தேவர்களைச் சேவிப்பீர்கள்.


உபாகமம் 4:28 in English

angae Kaannaamalum Kaelaamalum Saappidaamalum Mukaraamalum Irukkira Maramum Kallumaana, Manushar Kaivaelaiyaakiya Thaevarkalaich Sevippeerkal.


Read Full Chapter : Deuteronomy 4