2 நாளாகமம் 32:18

2 நாளாகமம் 32:18
அவர்கள் அலங்கத்தின்மேலிருக்கிற எருசலேமின் ஜனங்களைப் பயப்படுத்தி,கலங்கப்பண்ணி, தாங்கள் நகரத்தைப்பிடிக்கும்படி, அவர்களைப் பார்த்து: யூதபாஷையிலே மகா சத்தமாய்க் கூப்பிட்டு,


2 நாளாகமம் 32:18 ஆங்கிலத்தில்

avarkal Alangaththinmaelirukkira Erusalaemin Janangalaip Payappaduththi,kalangappannnni, Thaangal Nakaraththaippitikkumpati, Avarkalaip Paarththu: Yoothapaashaiyilae Makaa Saththamaayk Kooppittu,


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : 2 நாளாகமம் 32