2 நாளாகமம் 32:3

முகப்புப்பக்கம் » தமிழ் வேதாகமம் » 2 நாளாகமம் » 2 நாளாகமம் 32 » 2 Chronicles 32:3 in Tamil

2 நாளாகமம் 32:3
நகரத்திற்குப் புறம்பேயிருக்கிற ஊற்றுகளைத் தூர்த்துப்போட, தன் பிரபுக்களோடும் தன் பராக்கிரமசாலிகளோடும் ஆலோசனைபண்ணினான்; அதற்கு அவர்கள் உதவியாயிருந்தார்கள்.


2 நாளாகமம் 32:3 ஆங்கிலத்தில்


Tags நகரத்திற்குப் புறம்பேயிருக்கிற ஊற்றுகளைத் தூர்த்துப்போட தன் பிரபுக்களோடும் தன் பராக்கிரமசாலிகளோடும் ஆலோசனைபண்ணினான் அதற்கு அவர்கள் உதவியாயிருந்தார்கள்
2 நாளாகமம் 32:3 Concordance

முழு அதிகாரம் வாசிக்க : 2 நாளாகமம் 32