2 நாளாகமம் 32:2

2 நாளாகமம் 32:2
சனகெரிப் வந்து, எருசலேமின்மேல் யுத்தம்பண்ண நோக்கங்கொண்டிருப்பதை எசேக்கியா கண்டபோது,


2 நாளாகமம் 32:2 ஆங்கிலத்தில்

sanakerip Vanthu, Erusalaeminmael Yuththampannna Nnokkangaொnntiruppathai Esekkiyaa Kanndapothu,


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : 2 நாளாகமம் 32