2 நாளாகமம் 32:24

முகப்புப்பக்கம் » தமிழ் வேதாகமம் » 2 நாளாகமம் » 2 நாளாகமம் 32 » 2 நாளாகமம் 32:24

2 நாளாகமம் 32:24
அந்நாட்களில் எசேக்கியா வியாதிப்பட்டு மரணத்துக்கு ஏதுவாயிருந்தான்; அவன் கர்த்தரை நோக்கி ஜெபம்பண்ணும்போது, அவர் அவனுக்கு வாக்குத்தத்தம்பண்ணி, அவனுக்கு ஒரு அற்புதத்தைக் கட்டளையிட்டார்.


2 நாளாகமம் 32:24 ஆங்கிலத்தில்


Tags அந்நாட்களில் எசேக்கியா வியாதிப்பட்டு மரணத்துக்கு ஏதுவாயிருந்தான் அவன் கர்த்தரை நோக்கி ஜெபம்பண்ணும்போது அவர் அவனுக்கு வாக்குத்தத்தம்பண்ணி அவனுக்கு ஒரு அற்புதத்தைக் கட்டளையிட்டார்
2 நாளாகமம் 32:24 Concordance

முழு அதிகாரம் வாசிக்க : 2 நாளாகமம் 32