2 இராஜாக்கள் 18:33

2 இராஜாக்கள் 18:33
ஜாதிகளுடைய தேவர்களில் யாராவது தங்கள் தேசத்தை அசீரியா ராஜாவின் கைக்குத் தப்புவித்ததுண்டோ?


2 இராஜாக்கள் 18:33 ஆங்கிலத்தில்

jaathikalutaiya Thaevarkalil Yaaraavathu Thangal Thaesaththai Aseeriyaa Raajaavin Kaikkuth Thappuviththathunntoo?


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : 2 இராஜாக்கள் 18