2 இராஜாக்கள்

12345678910111213141516171819202122232425 1. அகசியாவிற்கு ஒரு செய்தி - 2 இராஜாக்கள் 1:1

 2. அகசியாவால் அனுப்பப்பட்ட தளபதிகளை அக்கினி அழித்தது - 2 இராஜாக்கள் 1:9

 3. யோராம் அகசியாவின் இடத்தைப் பெறல் - 2 இராஜாக்கள் 1:17

 4. எலியாவை அழைத்துக்கொள்ள கர்த்தருடைய திட்டம் - 2 இராஜாக்கள் 2:1

 5. தேவன் எலியாவை பரலோகத்திற்கு எடுத்துக்கொண்டது - 2 இராஜாக்கள் 2:11

 6. தீர்க்கதரிசிகள் எலியாவைப்பற்றி கேட்டது - 2 இராஜாக்கள் 2:15

 7. எலிசா தண்ணீரை சுத்தமாக்கியது - 2 இராஜாக்கள் 2:19

 8. சில சிறுவர்கள் எலிசாவைக் கேலிச் செய்கிறார்கள் - 2 இராஜாக்கள் 2:23

 9. யோராம் இஸ்ரவேலின் அரசனானான் - 2 இராஜாக்கள் 3:1

 10. மோவாப் இஸ்ரவேலிலிருந்து பிரிந்து போனது - 2 இராஜாக்கள் 3:4

 11. மூன்று அரசர்களும் எலிசாவை ஆலோசனைக் கேட்கிறார்கள் - 2 இராஜாக்கள் 3:8

 12. ஒரு தீர்க்கதரிசியின் விதவை எலிசாவிடம் உதவி கேட்டல் - 2 இராஜாக்கள் 4:1

 13. சூனேமிலுள்ள ஒரு பெண் எலிசாவிற்கு அறைவீடு கொடுத்தது - 2 இராஜாக்கள் 4:8

 14. சூனேமிய பெண் ஆண் மகனைப் பெறுதல் - 2 இராஜாக்கள் 4:17

 15. அப்பெண் எலிசாவைப் பார்க்கப் போகிறாள் - 2 இராஜாக்கள் 4:21

 16. சூனேமியப் பெண்ணின் மகன் மீண்டும் உயிரடைகிறான் - 2 இராஜாக்கள் 4:32

 17. எலிசாவும் விஷமுள்ள கூழும்? - 2 இராஜாக்கள் 4:38

 18. தீர்க்கதரிசிகளுக்கு எலிசா உணவளித்தது - 2 இராஜாக்கள் 4:42

 19. நாகமானின் பிரச்சனை - 2 இராஜாக்கள் 5:1

 20. எலிசாவும் கோடரியும் - 2 இராஜாக்கள் 6:1

 21. ஆராமின் அரசன் இஸ்ரவேல் அரசனைத் தந்திரமாகப் பிடிக்க முயற்சிக்கிறான் - 2 இராஜாக்கள் 6:8

 22. சமாரியாவைப் பஞ்சம் தாக்கிய கொடிய காலம் - 2 இராஜாக்கள் 6:24

 23. ஆராமிய முகாம் காலியானதைக் கண்டுபிடித்த தொழுநோயாளிகள் - 2 இராஜாக்கள் 7:3

 24. பகை முகாம்களில் தொழுநோயாளிகள் - 2 இராஜாக்கள் 7:8

 25. தொழுநோயாளிகள் சொன்ன நற்செய்தி - 2 இராஜாக்கள் 7:10

 26. எலிசா சூனேமியப் பெண்ணைப் போகச் சொன்னது - 2 இராஜாக்கள் 8:1

 27. பெனாதாத் ஆசகேலை எலிசாவிடம் அனுப்பினது: - 2 இராஜாக்கள் 8:7

 28. எலிசா ஆசகேலைப்பற்றி தீர்க்கதரிசனம் சொன்னது - 2 இராஜாக்கள் 8:11

 29. ஆசகேல் பெனாதாத்தைக் கொலை செய்கிறான் - 2 இராஜாக்கள் 8:15

 30. யோராம் ஆளத்தொடங்குகிறான் - 2 இராஜாக்கள் 8:16

 31. அகசியா தனது ஆட்சியைத் தொடங்குகிறான் - 2 இராஜாக்கள் 8:25

 32. ஆசகேலுக்கு எதிரான போரில் யோராம் புண்பட்டது - 2 இராஜாக்கள் 8:28

 33. யெகூவை அபிஷேகம் செய்யும்படி எலிசா இளம் தீர்க்கதரிசிக்கு சொல்கிறான் - 2 இராஜாக்கள் 9:1

 34. யெகூவை அரசனாக வேலைக்காரர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் - 2 இராஜாக்கள் 9:11

 35. யெகூ யெஸ்ரயேலுக்குச் சென்றது - 2 இராஜாக்கள் 9:14

 36. யேசபேலின் பயங்கரமான மரணம் - 2 இராஜாக்கள் 9:30

 37. சமாரியாவின் தலைவர்களுக்கு யெகூ எழுதியது: - 2 இராஜாக்கள் 10:1

 38. சமாரியாவின் தலைவர்கள் ஆகாபின் மகன்களைக் கொல்கிறார்கள் - 2 இராஜாக்கள் 10:6

 39. அகசியாவின் உறவினர்களை யெகூ கொன்றது - 2 இராஜாக்கள் 10:12

 40. யெகூ யோனதாபை சந்தித்தது - 2 இராஜாக்கள் 10:15

 41. பாகாலின் பக்தர்களை யெகூ அழைத்தது - 2 இராஜாக்கள் 10:18

 42. இஸ்ரவேல் மீது யெகூவின் ஆட்சி - 2 இராஜாக்கள் 10:30

 43. ஆசகேல் இஸ்ரவேலைத் தோற்கடித்தது - 2 இராஜாக்கள் 10:32

 44. யெகூவின் மரணம் - 2 இராஜாக்கள் 10:34

 45. யூதா அரசனின் அனைத்து மகன்களையும் அத்தாலியாள் கொன்றது - 2 இராஜாக்கள் 11:1

 46. யோவாஸ் தன் ஆட்சியைத் தொடங்கியது - 2 இராஜாக்கள் 12:1

 47. ஆசகேலிடமிருந்து எருசலேமை யோவாஸ் காப்பாற்றுகிறான் - 2 இராஜாக்கள் 12:17

 48. யோவாசின் மரணம் - 2 இராஜாக்கள் 12:19

 49. யோவாகாசின் ஆட்சி தொடக்கம் - 2 இராஜாக்கள் 13:1

 50. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் மீது கர்த்தர் இரக்கம் காட்டுகிறார் - 2 இராஜாக்கள் 13:4

 51. யோவாஸ் இஸ்ரவேலை ஆண்டது - 2 இராஜாக்கள் 13:10

 52. யோவாஸ் எலிசாவை சந்திக்கிறான் - 2 இராஜாக்கள் 13:14

 53. எலிசாவின் கல்லறையில் நிகழ்ந்த அதிசயம் - 2 இராஜாக்கள் 13:20

 54. ஆராமியர்களோடு போரிட்டு யோவாஸ் இஸ்ரவேலிய நகரங்களை மீட்டது - 2 இராஜாக்கள் 13:22

 55. யூதாவில் அமத்சியா ஆட்சி செய்தல் - 2 இராஜாக்கள் 14:1

 56. அமத்சியா யோவாசுக்கு எதிராகப் போர்செய்ய விரும்பியது - 2 இராஜாக்கள் 14:8

 57. அமத்சியாவின் மரணம் - 2 இராஜாக்கள் 14:17

 58. யூதாவில் அசரியா தனது ஆட்சியைத் தொடங்குதல் - 2 இராஜாக்கள் 14:21

 59. இஸ்ரவேலில் இரண்டாம் யெரொபெயாமின் ஆட்சி தொடங்கியது - 2 இராஜாக்கள் 14:23

 60. யூதாவில் அசரியா அரசாண்டது - 2 இராஜாக்கள் 15:1

 61. இஸ்ரவேலில் சகரியாவின் குறுகிய ஆட்சி - 2 இராஜாக்கள் 15:8

 62. இஸ்ரவேலில் சல்லூமின் குறுகிய கால ஆட்சி - 2 இராஜாக்கள் 15:13

 63. இஸ்ரவேலை மெனாகேம் ஆண்டது - 2 இராஜாக்கள் 15:16

 64. இஸ்ரவேலை பெக்காகியா அரசாண்டது - 2 இராஜாக்கள் 15:23

 65. இஸ்ரவேலைப் பெக்கா அரசாண்டது - 2 இராஜாக்கள் 15:27

 66. யூதாவை யோதாம் அரசாண்டது - 2 இராஜாக்கள் 15:32

 67. ஆகாஸ் யூதாவின் அரசன் ஆனது - 2 இராஜாக்கள் 16:1

 68. இஸ்ரவேலை ஓசெயா ஆளத்தொடங்கியது - 2 இராஜாக்கள் 17:1

 69. யூத ஜனங்களும் குற்றவாளியானது - 2 இராஜாக்கள் 17:19

 70. சமாரியர்களின் தொடக்கம் - 2 இராஜாக்கள் 17:24

 71. யூதாவில் எசேக்கியா அரசாள தொடங்கியது - 2 இராஜாக்கள் 18:1

 72. அசீரியர்கள் சமாரியாவைக் கைப்பற்றியது - 2 இராஜாக்கள் 18:9

 73. அசீரியா யூதாவைப் பிடிக்கத் தயாராகிறது - 2 இராஜாக்கள் 18:13

 74. அசீரியாவின் அரசன் எருசலேமிற்கு ஆட்களை அனுப்புகிறான் - 2 இராஜாக்கள் 18:17

 75. அரசனான எசேக்கியா தீர்க்கதரிசியான ஏசாயாவோடு பேசியது - 2 இராஜாக்கள் 19:1

 76. எசேக்கியாவை அசீரிய அரசன் மீண்டும் எச்சரிக்கிறான் - 2 இராஜாக்கள் 19:8

 77. எசேக்கியா கர்த்தரிடம் ஜெபிக்கிறான் - 2 இராஜாக்கள் 19:14

 78. தேவன் எசேக்கியாவுக்கு பதிலளிக்கிறார் - 2 இராஜாக்கள் 19:20

 79. எசேக்கியாவிற்கு கர்த்தருடைய செய்தி - 2 இராஜாக்கள் 19:29

 80. அசீரியப்படை அழிந்தது - 2 இராஜாக்கள் 19:35

 81. ஏசேக்கியா நோயுற்று மரணத்தை நெருங்குதல் - 2 இராஜாக்கள் 20:1

 82. எசேக்கியாவும் பாபிலோன் ஆண்களும் - 2 இராஜாக்கள் 20:12

 83. யூதாவில் மனாசே தனது கெட்ட ஆட்சியைத் துவங்குகிறான் - 2 இராஜாக்கள் 21:1

 84. ஆமோனின் குறுகிய கால ஆட்சி - 2 இராஜாக்கள் 21:19

 85. யூதாவில் யோசியா ஆளத்தொடங்கியது - 2 இராஜாக்கள் 22:1

 86. யோசியா ஆலயத்தைப் பழுது பார்க்க கட்டளையிட்டது - 2 இராஜாக்கள் 22:3

 87. சட்டங்களின் புத்தகம் ஆலயத்தில் கண்டெடுக்கப்படல் - 2 இராஜாக்கள் 22:8

 88. யோசியாவும் உல்தாள் எனும் பெண் தீர்க்கதரிசியும் - 2 இராஜாக்கள் 22:14

 89. சட்டங்களை ஜனங்கள் கேட்கிறார்கள் - 2 இராஜாக்கள் 23:1

 90. யூத மக்கள் பஸ்காவைக் கொண்டாடியது - 2 இராஜாக்கள் 23:21

 91. யோசியாவின் மரணம் - 2 இராஜாக்கள் 23:29

 92. யோவாகாஸ் யூதாவின் அரசனாகிறான் - 2 இராஜாக்கள் 23:31

 93. அரசனான நேபுகாத்நேச்சார் யூதாவிற்கு வருகிறான் - 2 இராஜாக்கள் 24:1

 94. நேபுகாத்நேச்சார் எருசலேமைக் கைப்பற்றுகிறான் - 2 இராஜாக்கள் 24:8

 95. சிதேக்கியா அரசன் - 2 இராஜாக்கள் 24:17

 96. எருசலேம் அழிக்கப்படுகிறது - 2 இராஜாக்கள் 25:8

 97. யூத ஜனங்கள் கைதிகளாதல் - 2 இராஜாக்கள் 25:18

 98. யூத நாட்டின் ஆளுநரான கெதலியா - 2 இராஜாக்கள் 25:22 99. 2 இராஜாக்கள் 1

  1:11:21:31:41:51:61:71:81:91:101:111:121:131:141:151:161:171:18

  2 இராஜாக்கள் 2

  2:12:22:32:42:52:62:72:82:92:102:112:122:132:142:152:162:172:182:192:202:212:222:232:242:25

  2 இராஜாக்கள் 3

  3:13:23:33:43:53:63:73:83:93:103:113:123:133:143:153:163:173:183:193:203:213:223:233:243:253:263:27

  2 இராஜாக்கள் 4

  4:14:24:34:44:54:64:74:84:94:104:114:124:134:144:154:164:174:184:194:204:214:224:234:244:254:264:274:284:294:304:314:324:334:344:354:364:374:384:394:404:414:424:434:44

  2 இராஜாக்கள் 5

  5:15:25:35:45:55:65:75:85:95:105:115:125:135:145:155:165:175:185:195:205:215:225:235:245:255:265:27

  2 இராஜாக்கள் 6

  6:16:26:36:46:56:66:76:86:96:106:116:126:136:146:156:166:176:186:196:206:216:226:236:246:256:266:276:286:296:306:316:326:33

  2 இராஜாக்கள் 7

  7:17:27:37:47:57:67:77:87:97:107:117:127:137:147:157:167:177:187:197:20

  2 இராஜாக்கள் 8

  8:18:28:38:48:58:68:78:88:98:108:118:128:138:148:158:168:178:188:198:208:218:228:238:248:258:268:278:288:29

  2 இராஜாக்கள் 9

  9:19:29:39:49:59:69:79:89:99:109:119:129:139:149:159:169:179:189:199:209:219:229:239:249:259:269:279:289:299:309:319:329:339:349:359:369:37

  2 இராஜாக்கள் 10

  10:110:210:310:410:510:610:710:810:910:1010:1110:1210:1310:1410:1510:1610:1710:1810:1910:2010:2110:2210:2310:2410:2510:2610:2710:2810:2910:3010:3110:3210:3310:3410:3510:36

  2 இராஜாக்கள் 11

  11:111:211:311:411:511:611:711:811:911:1011:1111:1211:1311:1411:1511:1611:1711:1811:1911:2011:21

  2 இராஜாக்கள் 12

  12:112:212:312:412:512:612:712:812:912:1012:1112:1212:1312:1412:1512:1612:1712:1812:1912:2012:21

  2 இராஜாக்கள் 13

  13:113:213:313:413:513:613:713:813:913:1013:1113:1213:1313:1413:1513:1613:1713:1813:1913:2013:2113:2213:2313:2413:25

  2 இராஜாக்கள் 14

  14:114:214:314:414:514:614:714:814:914:1014:1114:1214:1314:1414:1514:1614:1714:1814:1914:2014:2114:2214:2314:2414:2514:2614:2714:2814:29

  2 இராஜாக்கள் 15

  15:115:215:315:415:515:615:715:815:915:1015:1115:1215:1315:1415:1515:1615:1715:1815:1915:2015:2115:2215:2315:2415:2515:2615:2715:2815:2915:3015:3115:3215:3315:3415:3515:3615:3715:38

  2 இராஜாக்கள் 16

  16:116:216:316:416:516:616:716:816:916:1016:1116:1216:1316:1416:1516:1616:1716:1816:1916:20

  2 இராஜாக்கள் 17

  17:117:217:317:417:517:617:717:817:917:1017:1117:1217:1317:1417:1517:1617:1717:1817:1917:2017:2117:2217:2317:2417:2517:2617:2717:2817:2917:3017:3117:3217:3317:3417:3517:3617:3717:3817:3917:4017:41

  2 இராஜாக்கள் 18

  18:118:218:318:418:518:618:718:818:918:1018:1118:1218:1318:1418:1518:1618:1718:1818:1918:2018:2118:2218:2318:2418:2518:2618:2718:2818:2918:3018:3118:3218:3318:3418:3518:3618:37

  2 இராஜாக்கள் 19

  19:119:219:319:419:519:619:719:819:919:1019:1119:1219:1319:1419:1519:1619:1719:1819:1919:2019:2119:2219:2319:2419:2519:2619:2719:2819:2919:3019:3119:3219:3319:3419:3519:3619:37

  2 இராஜாக்கள் 20

  20:120:220:320:420:520:620:720:820:920:1020:1120:1220:1320:1420:1520:1620:1720:1820:1920:2020:21

  2 இராஜாக்கள் 21

  21:121:221:321:421:521:621:721:821:921:1021:1121:1221:1321:1421:1521:1621:1721:1821:1921:2021:2121:2221:2321:2421:2521:26

  2 இராஜாக்கள் 22

  22:122:222:322:422:522:622:722:822:922:1022:1122:1222:1322:1422:1522:1622:1722:1822:1922:20

  2 இராஜாக்கள் 23

  23:123:223:323:423:523:623:723:823:923:1023:1123:1223:1323:1423:1523:1623:1723:1823:1923:2023:2123:2223:2323:2423:2523:2623:2723:2823:2923:3023:3123:3223:3323:3423:3523:3623:37

  2 இராஜாக்கள் 24

  24:124:224:324:424:524:624:724:824:924:1024:1124:1224:1324:1424:1524:1624:1724:1824:1924:20

  2 இராஜாக்கள் 25

  25:125:225:325:425:525:625:725:825:925:1025:1125:1225:1325:1425:1525:1625:1725:1825:1925:2025:2125:2225:2325:2425:2525:2625:2725:2825:2925:30