2 இராஜாக்கள் 19:12

2 இராஜாக்கள் 19:12
என் பிதாக்கள் அழித்துவிட்ட கோசானையும் ஆரானையும் ரேத்சேப்பையும், தெலாசாரிலிருந்த ஏதேனின் புத்திரரையும் அவர்களுடைய தேவர்கள் தப்புவித்ததுண்டோ?


2 இராஜாக்கள் 19:12 ஆங்கிலத்தில்

en Pithaakkal Aliththuvitta Kosaanaiyum Aaraanaiyum Raethseppaiyum, Thelaasaariliruntha Aethaenin Puththiraraiyum Avarkalutaiya Thaevarkal Thappuviththathunntoo?


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : 2 இராஜாக்கள் 19