2 இராஜாக்கள் 17:27

2 இராஜாக்கள் 17:27
அதற்கு அசீரியா ராஜா: நீங்கள் அங்கேயிருந்து கொண்டுவந்த ஆசாரியர்களில் ஒருவனை அங்கே அழைத்துக் கொண்டுபோங்கள்; அவர்கள் அங்கே குடியிருக்கும்படிக்கு, அவன் அவர்களுக்கு அந்த தேசத்து தேவனுடைய காரியத்தைப் போதிக்கக்கடவன் என்று கட்டளையிட்டான்.


2 இராஜாக்கள் 17:27 ஆங்கிலத்தில்

atharku Aseeriyaa Raajaa: Neengal Angaeyirunthu Konnduvantha Aasaariyarkalil Oruvanai Angae Alaiththuk Konndupongal; Avarkal Angae Kutiyirukkumpatikku, Avan Avarkalukku Antha Thaesaththu Thaevanutaiya Kaariyaththaip Pothikkakkadavan Entu Kattalaiyittan.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : 2 இராஜாக்கள் 17