2 இராஜாக்கள் 18:35

2 இராஜாக்கள் 18:35
கர்த்தர் எருசலேமை என் கைக்குத் தப்புவிப்பார் என்பதற்கு, அந்த தேசங்களுடைய எல்லா தேவர்களுக்குள்ளும் தங்கள் தேசத்தை என் கைக்குத் தப்புவித்தவர் யார் என்கிறார் என்று சொன்னான்.


2 இராஜாக்கள் 18:35 ஆங்கிலத்தில்

karththar Erusalaemai En Kaikkuth Thappuvippaar Enpatharku, Antha Thaesangalutaiya Ellaa Thaevarkalukkullum Thangal Thaesaththai En Kaikkuth Thappuviththavar Yaar Enkiraar Entu Sonnaan.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : 2 இராஜாக்கள் 18