ஏசாயா 10:9

ஏசாயா 10:9
கல்னோ பட்டணம் கர்கேமிசைப்போலானதில்லையோ? ஆமாத் அர்பாத்தைப்போலானதில்லையோ? சமாரியா தமஸ்குவைப்போலானதில்லையோ?


ஏசாயா 10:9 ஆங்கிலத்தில்

kalno Pattanam Karkaemisaippolaanathillaiyo? Aamaath Arpaaththaippolaanathillaiyo? Samaariyaa Thamaskuvaippolaanathillaiyo?


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : ஏசாயா 10