தமிழ்

Isaiah 10:9 in Tamil

ஏசாயா 10:9
கல்னோ பட்டணம் கர்கேமிசைப்போலானதில்லையோ? ஆமாத் அர்பாத்தைப்போலானதில்லையோ? சமாரியா தமஸ்குவைப்போலானதில்லையோ?

Isaiah 10:9 in Other Translations

King James Version (KJV)

Is not Calno as Carchemish? is not Hamath as Arpad? is not Samaria as Damascus?

American Standard Version (ASV)

Is not Calno as Carchemish? is not Hamath as Arpad? is not Samaria as Damascus?

Bible in Basic English (BBE)

Will not the fate of Calno be like that of Carchemish? is not Hamath as Arpad? is not Samaria as Damascus?

Darby English Bible (DBY)

Is not Calno as Karkemish? Is not Hamath as Arpad? Is not Samaria as Damascus?

World English Bible (WEB)

Isn’t Calno as Carchemish? Isn’t Hamath as Arpad? Isn’t Samaria as Damascus?

Young’s Literal Translation (YLT)

Is not Calno as Carchemish? Is not Hamath as Arpad? Is not Samaria as Damascus?

ஏசாயா 10:9 in English

kalno Pattanam Karkaemisaippolaanathillaiyo? Aamaath Arpaaththaippolaanathillaiyo? Samaariyaa Thamaskuvaippolaanathillaiyo?


Read Full Chapter : Isaiah 10