தமிழ்

Isaiah 10:10 in Tamil

ஏசாயா 10:10
எருசலேமையும் சமாரியாவையும் பார்க்கிலும் விசேஷித்த சிலைகளுள்ள விக்கிரக ராஜ்யங்களை என் கை கண்டுபிடித்திருக்க,


ஏசாயா 10:10 in English

erusalaemaiyum Samaariyaavaiyum Paarkkilum Viseshiththa Silaikalulla Vikkiraka Raajyangalai En Kai Kanndupitiththirukka,


Read Full Chapter : Isaiah 10