பிலிப்பியர் 2:20

பிலிப்பியர் 2:20
அதேனென்றால், உங்கள் காரியங்களை உண்மையாய் விசாரிக்கிறதற்கு என்னைப்போல மனதுள்ளவன் அவனையன்றி வேறோருவனும் என்னிடத்திலில்லை.


பிலிப்பியர் 2:20 ஆங்கிலத்தில்

athaenental, Ungal Kaariyangalai Unnmaiyaay Visaarikkiratharku Ennaippola Manathullavan Avanaiyanti Vaeroruvanum Ennidaththilillai.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : பிலிப்பியர் 2