1 சாமுவேல் 18:1

1 சாமுவேல் 18:1
அவன் சவுலோடே பேசி முடிந்த பின்பு, யோனத்தானுடைய ஆத்துமா தாவீதின் ஆத்துமாவோடே ஒன்றாய் இசைந்திருந்தது; யோனத்தான் அவனைத் தன் உயிரைப்போலச் சிநேகித்தான்.


1 சாமுவேல் 18:1 ஆங்கிலத்தில்

avan Savulotae Paesi Mutintha Pinpu, Yonaththaanutaiya Aaththumaa Thaaveethin Aaththumaavotae Ontay Isainthirunthathu; Yonaththaan Avanaith Than Uyiraippolach Sinaekiththaan.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : 1 சாமுவேல் 18