1 கொரிந்தியர் 16:10

1 கொரிந்தியர் 16:10
தீமோத்தேயு உங்களிடத்திற்கு வந்தானேயாகில், அவன் உங்களிடத்தில் பயமில்லாமலிருக்கப் பாருங்கள்; என்னைப்போல அவனும் கர்த்தருடைய கிரியையை நடப்பிக்கிறானே.


1 கொரிந்தியர் 16:10 ஆங்கிலத்தில்

theemoththaeyu Ungalidaththirku Vanthaanaeyaakil, Avan Ungalidaththil Payamillaamalirukkap Paarungal; Ennaippola Avanum Karththarutaiya Kiriyaiyai Nadappikkiraanae.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : 1 கொரிந்தியர் 16