பிலிப்பியர் 2:22

பிலிப்பியர் 2:22
தகப்பனுக்குப் பிள்ளை ஊழியஞ்செய்வதுபோல, அவன் என்னுடனேகூட சுவிசேஷத்தினிமித்தம் ஊழியஞ்செய்தானென்று அவனுடைய உத்தமகுணத்தை அறிந்திருக்கிறீர்கள்.


பிலிப்பியர் 2:22 ஆங்கிலத்தில்

thakappanukkup Pillai Ooliyanjaெyvathupola, Avan Ennudanaekooda Suviseshaththinimiththam Ooliyanjaெythaanentu Avanutaiya Uththamakunaththai Arinthirukkireerkal.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : பிலிப்பியர் 2