பிலிப்பியர் 2:26

பிலிப்பியர் 2:26
அவன் உங்கள் எல்லார் மேலும் வாஞ்சையுள்ளவனும், தான் வியாதிப்பட்டதை நீங்கள் கேள்விப்பட்டதினாலே, மிகவும் வியாகுலப்படுகிறவனுமாயிருந்தான்.


பிலிப்பியர் 2:26 ஆங்கிலத்தில்

avan Ungal Ellaar Maelum Vaanjaiyullavanum, Thaan Viyaathippattathai Neengal Kaelvippattathinaalae, Mikavum Viyaakulappadukiravanumaayirunthaan.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : பிலிப்பியர் 2