பிலிப்பியர் 2:27

பிலிப்பியர் 2:27
அவன் வியாதிப்பட்டு மரணத்திற்குச் சமீபமாயிருந்தது மெய்தான். ஆகிலும், தேவன் அவனுக்கு இரங்கினார்; அவனுக்கு இரங்கினதுமல்லாமல், துக்கத்தின்மேல் துக்கம் எனக்கு உண்டாகாதபடிக்கு, எனக்கும் இரங்கினார்.


பிலிப்பியர் 2:27 ஆங்கிலத்தில்

avan Viyaathippattu Maranaththirkuch Sameepamaayirunthathu Meythaan. Aakilum, Thaevan Avanukku Iranginaar; Avanukku Iranginathumallaamal, Thukkaththinmael Thukkam Enakku Unndaakaathapatikku, Enakkum Iranginaar.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : பிலிப்பியர் 2