பிலிப்பியர் 2:28

பிலிப்பியர் 2:28
ஆகையால் நீங்கள் அவனை மறுபடியும் கண்டு சந்தோஷப்படவும், என் துக்கங் குறையவும், அவனை அதிசீக்கிரமாய் அனுப்பினேன்.


பிலிப்பியர் 2:28 ஆங்கிலத்தில்

aakaiyaal Neengal Avanai Marupatiyum Kanndu Santhoshappadavum, En Thukkang Kuraiyavum, Avanai Athiseekkiramaay Anuppinaen.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : பிலிப்பியர் 2