பிலிப்பியர் 2:24

பிலிப்பியர் 2:24
அன்றியும் நானே சீக்கிரத்தில் வருவேனென்று கர்த்தருக்குள் நம்பிக்கையாயிருக்கிறேன்.


பிலிப்பியர் 2:24 ஆங்கிலத்தில்

antiyum Naanae Seekkiraththil Varuvaenentu Karththarukkul Nampikkaiyaayirukkiraen.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : பிலிப்பியர் 2