யோவான் 10:13

யோவான் 10:13
கூலியாள் கூலிக்காக வேலைசெய்கிறவனாகையால் ஓடிப்போகிறான், ஆடுகளுக்காக அவன் கவலைப்படான்.


யோவான் 10:13 ஆங்கிலத்தில்

kooliyaal Koolikkaaka Vaelaiseykiravanaakaiyaal Otippokiraan, Aadukalukkaaka Avan Kavalaippadaan.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : யோவான் 10