1 தெசலோனிக்கேயர் 3:6

1 தெசலோனிக்கேயர் 3:6
இப்பொழுது தீமோத்தேயு உங்களிடத்திலிருந்து எங்களிடத்தில் வந்து, உங்கள் விசுவாசத்தையும் அன்பையும் குறித்தும், நீங்கள் எப்பொழுதும் எங்களைப் பட்சமாய் நினைத்துக்கொண்டு, நாங்கள் உங்களைக் காண வாஞ்சையாயிருக்கிறதுபோல நீங்களும் எங்களைக் காண வாஞ்சையாயிருக்கிறீர்களென்பதைக்குறித்தும், எங்களுக்கு நற்செய்திசொன்னதினாலே,


1 தெசலோனிக்கேயர் 3:6 ஆங்கிலத்தில்

ippoluthu Theemoththaeyu Ungalidaththilirunthu Engalidaththil Vanthu, Ungal Visuvaasaththaiyum Anpaiyum Kuriththum, Neengal Eppoluthum Engalaip Patchamaay Ninaiththukkonndu, Naangal Ungalaik Kaana Vaanjaiyaayirukkirathupola Neengalum Engalaik Kaana Vaanjaiyaayirukkireerkalenpathaikkuriththum, Engalukku Narseythisonnathinaalae,


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : 1 தெசலோனிக்கேயர் 3