ரோமர் 14:4

ரோமர் 14:4
மற்றொருவனுடைய வேலைக்காரனைக் குற்றவாளியாகத் தீர்க்கிறதற்கு நீ யார்? அவன் நின்றாலும் விழுந்தாலும் அவனுடைய எஜமானுக்கே அவன் உத்தரவாதி; அவன் நிலைநிறுத்தப்படுவான்; தேவன் அவனை நிலைநிறுத்த வல்லவராயிருக்கிறாரே.


ரோமர் 14:4 ஆங்கிலத்தில்

mattaொruvanutaiya Vaelaikkaaranaik Kuttavaaliyaakath Theerkkiratharku Nee Yaar? Avan Nintalum Vilunthaalum Avanutaiya Ejamaanukkae Avan Uththaravaathi; Avan Nilainiruththappaduvaan; Thaevan Avanai Nilainiruththa Vallavaraayirukkiraarae.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : ரோமர் 14