ரோமர் 14:12

ரோமர் 14:12
ஆதலால் நம்மில் ஒவ்வொருவனும் தன்னைக்குறித்து தேவனுக்குக் கணக்கொப்புவிப்பான்.


ரோமர் 14:12 ஆங்கிலத்தில்

aathalaal Nammil Ovvoruvanum Thannaikkuriththu Thaevanukkuk Kanakkoppuvippaan.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : ரோமர் 14