தமிழ்

Romans 12:8 in Tamil

ரோமர் 12:8
புத்திசொல்லுகிறவன் புத்திசொல்லுகிறதிலும் தரித்திருக்கக்கடவன்; பகிர்ந்து கொடுக்கிறவன் வஞ்சனையில்லாமல் கொடுக்கக்கடவன்; முதாலாளியானவன் ஜாக்கிரதையாயிருக்கக்கடவன்; இரக்கஞ்செய்கிறவன் உற்சாகத்துடனே செய்யக்கடவன்.


ரோமர் 12:8 in English

puththisollukiravan Puththisollukirathilum Thariththirukkakkadavan; Pakirnthu Kodukkiravan Vanjanaiyillaamal Kodukkakkadavan; Muthaalaaliyaanavan Jaakkirathaiyaayirukkakkadavan; Irakkanjaெykiravan Ursaakaththudanae Seyyakkadavan.


Read Full Chapter : Romans 12