தமிழ்

Daniel 7:14 in Tamil

தானியேல் 7:14
சகல ஜனங்களும் ஜாதியாரும், பாஷைக்காரரும் அவரையே சேவிக்கும்படி அவருக்குக் கர்த்தத்துவமும் மகிமையும் ராஜரிகமும் கொடுக்கப்பட்டது; அவருடைய கர்த்தத்துவம் நீங்காத நித்திய கர்த்தத்துவமும் அவருடைய ராஜ்யம் அழியாததுமாயிருக்கும்.

Daniel 7:14 in Other Translations

King James Version (KJV)

And there was given him dominion, and glory, and a kingdom, that all people, nations, and languages, should serve him: his dominion is an everlasting dominion, which shall not pass away, and his kingdom that which shall not be destroyed.

American Standard Version (ASV)

And there was given him dominion, and glory, and a kingdom, that all the peoples, nations, and languages should serve him: his dominion is an everlasting dominion, which shall not pass away, and his kingdom that which shall not be destroyed.

Bible in Basic English (BBE)

And to him was given authority and glory and a kingdom; and all peoples, nations, and languages were his servants: his authority is an eternal authority which will not come to an end, and his kingdom is one which will not come to destruction.

Darby English Bible (DBY)

And there was given him dominion, and glory, and a kingdom, that all peoples, nations, and languages should serve him: his dominion is an everlasting dominion, which shall not pass away, and his kingdom [that] which shall not be destroyed.

World English Bible (WEB)

There was given him dominion, and glory, and a kingdom, that all the peoples, nations, and languages should serve him: his dominion is an everlasting dominion, which shall not pass away, and his kingdom that which shall not be destroyed.

Young’s Literal Translation (YLT)

And to him is given dominion, and glory, and a kingdom, and all peoples, nations, and languages do serve him, his dominion `is’ a dominion age-during, that passeth not away, and his kingdom that which is not destroyed.

தானியேல் 7:14 in English

sakala Janangalum Jaathiyaarum, Paashaikkaararum Avaraiyae Sevikkumpati Avarukkuk Karththaththuvamum Makimaiyum Raajarikamum Kodukkappattathu; Avarutaiya Karththaththuvam Neengaatha Niththiya Karththaththuvamum Avarutaiya Raajyam Aliyaathathumaayirukkum.


Read Full Chapter : Daniel 7