தமிழ்

Daniel 7:27 in Tamil

தானியேல் 7:27
வானத்தின் கீழெங்குமுள்ள ராஜ்யங்களின் ராஜரிகமும் ஆளுகையும் மகத்துவமும் உன்னதமானவருடைய பரிசுத்தவான்களாகிய ஜனங்களுக்கு கொடுக்கப்படும்; அவருடைய ராஜ்யம் நித்திய ராஜ்யம்; சகல கர்த்தத்துவங்களும் அவரைச் சேவித்து அவருக்குக் கீழ்ப்பட்டிருக்கும் என்றான்.

Daniel 7:27 in Other Translations

King James Version (KJV)

And the kingdom and dominion, and the greatness of the kingdom under the whole heaven, shall be given to the people of the saints of the most High, whose kingdom is an everlasting kingdom, and all dominions shall serve and obey him.

American Standard Version (ASV)

And the kingdom and the dominion, and the greatness of the kingdoms under the whole heaven, shall be given to the people of the saints of the Most High: his kingdom is an everlasting kingdom, and all dominions shall serve and obey him.

Bible in Basic English (BBE)

And the kingdom and the authority and the power of the kingdoms under all the heaven will be given to the people of the saints of the Most High: his kingdom is an eternal kingdom, and all powers will be his servants and do his pleasure.

Darby English Bible (DBY)

But the kingdom and the dominion, and the greatness of the kingdoms under the whole heavens, shall be given to the people of the saints of the most high [places]. His kingdom is an everlasting kingdom, and all dominions shall serve and obey him.

World English Bible (WEB)

The kingdom and the dominion, and the greatness of the kingdoms under the whole the sky, shall be given to the people of the saints of the Most High: his kingdom is an everlasting kingdom, and all dominions shall serve and obey him.

Young’s Literal Translation (YLT)

and the kingdom, and the dominion, even the greatness of the kingdom under the whole heavens, is given to the people — the saints of the Most High, His kingdom `is’ a kingdom age-during, and all dominions do serve and obey Him.

தானியேல் 7:27 in English

vaanaththin Geelengumulla Raajyangalin Raajarikamum Aalukaiyum Makaththuvamum Unnathamaanavarutaiya Parisuththavaankalaakiya Janangalukku Kodukkappadum; Avarutaiya Raajyam Niththiya Raajyam; Sakala Karththaththuvangalum Avaraich Seviththu Avarukkuk Geelppattirukkum Entan.


Read Full Chapter : Daniel 7