தமிழ்

Philippians 4:3 in Tamil

பிலிப்பியர் 4:3
அன்றியும், என் உத்தம கூட்டாளியே, அவர்களுக்கு உதவியாயிருக்கும்படி உன்னையும் வேண்டிக்கொள்கிறேன்; அவர்கள் கிலேமெந்தோடும் மற்ற என் உடன்வேலையாட்களோடுங்கூடச் சுவிசேஷ விஷயத்தில் என்னோடேகூட மிகவும் பிரயாசப்பட்டார்கள், அவர்களுடைய நாமங்கள் ஜீவபுஸ்தகத்தில் இருக்கிறது.

Philippians 4:3 in Other Translations

King James Version (KJV)

And I intreat thee also, true yokefellow, help those women which laboured with me in the gospel, with Clement also, and with other my fellowlabourers, whose names are in the book of life.

American Standard Version (ASV)

Yea, I beseech thee also, true yokefellow, help these women, for they labored with me in the gospel, with Clement also, and the rest of my fellow-workers, whose names are in the book of life.

Bible in Basic English (BBE)

And I make request to you, true helper in my work, to see to the needs of those women who took part with me in the good news, with Clement and the rest of my brother-workers whose names are in the book of life.

Darby English Bible (DBY)

yea, I ask thee also, true yokefellow, assist them, who have contended along with me in the glad tidings, with Clement also, and my other fellow-labourers, whose names [are] in [the] book of life.

World English Bible (WEB)

Yes, I beg you also, true yoke-fellow, help these women, for they labored with me in the Gospel, with Clement also, and the rest of my fellow workers, whose names are in the book of life.

Young’s Literal Translation (YLT)

and I ask also thee, genuine yoke-fellow, be assisting those women who in the good news did strive along with me, with Clement also, and the others, my fellow-workers, whose names `are’ in the book of life.

பிலிப்பியர் 4:3 in English

antiyum, En Uththama Koottaliyae, Avarkalukku Uthaviyaayirukkumpati Unnaiyum Vaenntikkolkiraen; Avarkal Kilaementhodum Matta En Udanvaelaiyaatkalodungaூdach Suvisesha Vishayaththil Ennotaekooda Mikavum Pirayaasappattarkal, Avarkalutaiya Naamangal Jeevapusthakaththil Irukkirathu.


Read Full Chapter : Philippians 4