தமிழ்

Acts 16:14 in Tamil

அப்போஸ்தலர் 16:14
அப்பொழுது தியத்தீரா ஊராளும் இரத்தாம்பரம் விற்கிறவளும் தேவனை வணங்குகிறவளுமாகிய லீதியாள் என்னும் பேருள்ள ஒரு ஸ்திரீ கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள்; பவுல் சொல்லியவைகளைக் கவனிக்கும்படி கர்த்தர் அவள் இருதயத்தைத் திறந்தருளினார்.


அப்போஸ்தலர் 16:14 in English

appoluthu Thiyaththeeraa Ooraalum Iraththaamparam Virkiravalum Thaevanai Vanangukiravalumaakiya Leethiyaal Ennum Paerulla Oru Sthiree Kaettukkonntirunthaal; Pavul Solliyavaikalaik Kavanikkumpati Karththar Aval Iruthayaththaith Thirantharulinaar.


Read Full Chapter : Acts 16