தமிழ்

Luke 24:45 in Tamil

லூக்கா 24:45
அப்பொழுது வேதவாக்கியங்களை அறிந்துகொள்ளும்படி அவர்களுடைய மனதை அவர் திறந்து அவர்களை நோக்கி:


லூக்கா 24:45 in English

appoluthu Vaethavaakkiyangalai Arinthukollumpati Avarkalutaiya Manathai Avar Thiranthu Avarkalai Nnokki:


Read Full Chapter : Luke 24