தமிழ்

Philippians 2:13 in Tamil

பிலிப்பியர் 2:13
தேவனே தம்முடைய தயவுள்ள சித்தத்தின்படி விருப்பத்தையும் செய்கையையும் உங்களில் உண்டாக்குகிறவராயிருக்கிறார்.


பிலிப்பியர் 2:13 in English

thaevanae Thammutaiya Thayavulla Siththaththinpati Viruppaththaiyum Seykaiyaiyum Ungalil Unndaakkukiravaraayirukkiraar.


Read Full Chapter : Philippians 2