தமிழ்

John 6:45 in Tamil

யோவான் 6:45
எல்லாரும் தேவனாலே போதிக்கப்பட்டிருப்பார்கள் என்று தீர்க்கதரிசிகளின் ஆகமத்தில் எழுதியிருக்கிறதே; ஆகையால் பிதாவினிடத்தில் கேட்டுக் கற்றுக்கொள்ளுகிறவன் எவனும் என்னிடத்தில் வருகிறான்.


யோவான் 6:45 in English

ellaarum Thaevanaalae Pothikkappattiruppaarkal Entu Theerkkatharisikalin Aakamaththil Eluthiyirukkirathae; Aakaiyaal Pithaavinidaththil Kaettuk Kattukkollukiravan Evanum Ennidaththil Varukiraan.


Read Full Chapter : John 6