தமிழ்

Jeremiah 31:33 in Tamil

எரேமியா 31:33
அந்நாட்களுக்குப் பிற்பாடு, நான் இஸ்ரவேல் குடும்பத்தோடே பண்ணப்போகிற உடன்படிக்கையாவது; நான் என் நியாயப்பிரமாணத்தை அவர்கள் உள்ளத்திலே வைத்து, அதை அவர்கள் இருதயத்திலே எழுதி, நான் அவர்கள் தேவனாயிருப்பேன், அவர்கள் என் ஜனமாயிருப்பார்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார்.


எரேமியா 31:33 in English

annaatkalukkup Pirpaadu, Naan Isravael Kudumpaththotae Pannnappokira Udanpatikkaiyaavathu; Naan En Niyaayappiramaanaththai Avarkal Ullaththilae Vaiththu, Athai Avarkal Iruthayaththilae Eluthi, Naan Avarkal Thaevanaayiruppaen, Avarkal En Janamaayiruppaarkal Entu Karththar Sollukiraar.


Read Full Chapter : Jeremiah 31