தமிழ்

Galatians 5:22 in Tamil

கலாத்தியர் 5:22
ஆவியின் கனியோ, அன்பு, சந்தோஷம், சமாதானம், நீடியபொறுமை, தயவு, நற்குணம், விசுவாசம்,


கலாத்தியர் 5:22 in English

aaviyin Kaniyo, Anpu, Santhosham, Samaathaanam, Neetiyaporumai, Thayavu, Narkunam, Visuvaasam,


Read Full Chapter : Galatians 5