தமிழ்

1 Peter 1:22 in Tamil

1 பேதுரு 1:22
ஆகையால் நீங்கள் மாயமற்ற சகோதர சிநேகமுள்ளவர்களாகும்படி, ஆவியினாலே சத்தியத்திற்குக் கீழ்ப்படிந்து, உங்கள் ஆத்துமாக்களைச் சுத்தமாக்கிக்கொண்டவர்களாயிருக்கிறபடியால், சுத்த இருதயத்தோடே ஒருவரிலொருவர் ஊக்கமாய் அன்புகூருங்கள்;


1 பேதுரு 1:22 in English

aakaiyaal Neengal Maayamatta Sakothara Sinaekamullavarkalaakumpati, Aaviyinaalae Saththiyaththirkuk Geelppatinthu, Ungal Aaththumaakkalaich Suththamaakkikkonndavarkalaayirukkirapatiyaal, Suththa Iruthayaththotae Oruvariloruvar Ookkamaay Anpukoorungal;


Read Full Chapter : 1 Peter 1