தமிழ்

Hebrews 9:14 in Tamil

எபிரெயர் 9:14
நித்திய ஆவியினாலே தம்மைத்தாமே பழுதற்ற பலியாக தேவனுக்கு ஒப்புக்கொடுத்த கிறிஸ்துவினுடைய இரத்தம் ஜீவனுள்ள தேவனுக்கு ஊழியஞ்செய்வதற்கு உங்கள் மனச்சாட்சியைச் செத்தக்கிரியைகளறச் சுத்திகரிப்பது எவ்வளவு நிச்சயம்!


எபிரெயர் 9:14 in English

niththiya Aaviyinaalae Thammaiththaamae Paluthatta Paliyaaka Thaevanukku Oppukkoduththa Kiristhuvinutaiya Iraththam Jeevanulla Thaevanukku Ooliyanjaெyvatharku Ungal Manachchaாtchiyaich Seththakkiriyaikalarach Suththikarippathu Evvalavu Nichchayam!


Read Full Chapter : Hebrews 9