தமிழ்

Hebrews 9:25 in Tamil

எபிரெயர் 9:25
பிரதான ஆசாரியன் அந்நிய இரத்தத்தோடே வருஷந்தோறும் பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள் பிரவேசிக்கிறதுபோல, அவர் அநேகந்தரம் தம்மைப் பலியிடும்படிக்குப் பிரவேசிக்கவில்லை.


எபிரெயர் 9:25 in English

pirathaana Aasaariyan Anniya Iraththaththotae Varushanthorum Parisuththa Sthalaththukkul Piravaesikkirathupola, Avar Anaekantharam Thammaip Paliyidumpatikkup Piravaesikkavillai.


Read Full Chapter : Hebrews 9