தமிழ்

Hebrews 9:16 in Tamil

எபிரெயர் 9:16
ஏனென்றால், எங்கே மரணசாதனமுண்டோ, அங்கே அந்தச் சாதனத்தை எழுதினவனுடைய மரணமும் உண்டாகவேண்டும்.


எபிரெயர் 9:16 in English

aenental, Engae Maranasaathanamunntoo, Angae Anthach Saathanaththai Eluthinavanutaiya Maranamum Unndaakavaenndum.


Read Full Chapter : Hebrews 9