தமிழ்

1 Peter 1:1 in Tamil

1 பேதுரு 1:1
இயேசுகிறிஸ்துவின் அப்போஸ்தலனாகிய பேதுரு, பொந்து, கலாத்தியா, கப்பத்தோக்கியா, ஆசியா, பித்தினியா தேசங்களிலே சிதறியிருக்கிறவர்களில்,


1 பேதுரு 1:1 in English

Yesukiristhuvin Apposthalanaakiya Paethuru, Ponthu, Kalaaththiyaa, Kappaththokkiyaa, Aasiyaa, Piththiniyaa Thaesangalilae Sithariyirukkiravarkalil,


Read Full Chapter : 1 Peter 1