தமிழ்

Colossians 1:10 in Tamil

கொலோசேயர் 1:10
சகலவித நற்கிரியைகளுமாகிய கனிகளைத் தந்து, தேவனை அறிகிற அறிவில் விருத்தியடைந்து, கர்த்தருக்குப் பிரியமுண்டாக அவருக்குப் பாத்திரராய் நடந்துகொள்ளவும்,


கொலோசேயர் 1:10 in English

sakalavitha Narkiriyaikalumaakiya Kanikalaith Thanthu, Thaevanai Arikira Arivil Viruththiyatainthu, Karththarukkup Piriyamunndaaka Avarukkup Paaththiraraay Nadanthukollavum,


Read Full Chapter : Colossians 1