தமிழ்

2 Corinthians 4:6 in Tamil

2 கொரிந்தியர் 4:6
இருளிலிருந்து வெளிச்சத்தைப் பிரகாசிக்கச்சொன்ன தேவன் இயேசுவின் முகத்திலுள்ள தமது மகிமையின் அறிவாகிய ஒளியைத் தோன்றப்பண்ணும்பொருட்டாக, எங்கள் இருதயங்களிலே பிரகாசித்தார்.


2 கொரிந்தியர் 4:6 in English

irulilirunthu Velichchaththaip Pirakaasikkachchaொnna Thaevan Yesuvin Mukaththilulla Thamathu Makimaiyin Arivaakiya Oliyaith Thontappannnumporuttaka, Engal Iruthayangalilae Pirakaasiththaar.


Read Full Chapter : 2 Corinthians 4