தமிழ்

2 Corinthians 4:18 in Tamil

2 கொரிந்தியர் 4:18
ஏனெனில், காணப்படுகிறவைகள் அநித்தியமானவைகள், காணப்படாதவைகளோ நித்தியமானவைகள்.


2 கொரிந்தியர் 4:18 in English

aenenil, Kaanappadukiravaikal Aniththiyamaanavaikal, Kaanappadaathavaikalo Niththiyamaanavaikal.


Read Full Chapter : 2 Corinthians 4