தமிழ்

John 15:16 in Tamil

யோவான் 15:16
நீங்கள் என்னைத் தெரிந்துகொள்ளவில்லை, நான் உங்களைத் தெரிந்துகொண்டேன்; நீங்கள் என் நாமத்தினாலே பிதாவைக் கேட்டுக்கொள்வது எதுவோ, அதை அவர் உங்களுக்குக் கொடுக்கத்தக்கதாக நீங்கள் போய்க் கனிகொடுக்கும்படிக்கும், உங்கள் கனி நிலைத்திருக்கும்படிக்கும், நான் உங்களை ஏற்படுத்தினேன்.


யோவான் 15:16 in English

neengal Ennaith Therinthukollavillai, Naan Ungalaith Therinthukonntaen; Neengal En Naamaththinaalae Pithaavaik Kaettukkolvathu Ethuvo, Athai Avar Ungalukkuk Kodukkaththakkathaaka Neengal Poyk Kanikodukkumpatikkum, Ungal Kani Nilaiththirukkumpatikkum, Naan Ungalai Aerpaduththinaen.


Read Full Chapter : John 15