தமிழ்

Romans 6:4 in Tamil

ரோமர் 6:4
மேலும் பிதாவின் மகிமையினாலே கிறிஸ்து மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பப்பட்டதுபோல, நாமும் புதிதான ஜீவனுள்ளவர்களாய் நடந்துகொள்ளும்படிக்கு, அவருடைய மரணத்திற்குள்ளாக்கும் ஞானஸ்நானத்தினாலே கிறிஸ்துவுடனேகூட அடக்கம்பண்ணப்பட்டோம்.


ரோமர் 6:4 in English

maelum Pithaavin Makimaiyinaalae Kiristhu Mariththorilirunthu Eluppappattathupola, Naamum Puthithaana Jeevanullavarkalaay Nadanthukollumpatikku, Avarutaiya Maranaththirkullaakkum Njaanasnaanaththinaalae Kiristhuvudanaekooda Adakkampannnappattaோm.


Read Full Chapter : Romans 6