தமிழ்

Ephesians 4:17 in Tamil

எபேசியர் 4:17
ஆதலால், கர்த்தருக்குள் நான் உங்களுக்குச் சாட்சியாகச் சொல்லி எச்சரிக்கிறது என்னவெனில், மற்றப் புறஜாதிகள் தங்கள் வீணான சிந்தையிலே நடக்கிறதுபோல நீங்கள் இனி நடவாமலிருங்கள்.


எபேசியர் 4:17 in English

aathalaal, Karththarukkul Naan Ungalukkuch Saatchiyaakach Solli Echcharikkirathu Ennavenil, Mattap Purajaathikal Thangal Veennaana Sinthaiyilae Nadakkirathupola Neengal Ini Nadavaamalirungal.


Read Full Chapter : Ephesians 4