தமிழ்

John 6:60 in Tamil

யோவான் 6:60
அவருடைய சீஷரில் அநேகர் இவைகளைக் கேட்டபொழுது, இது கடினமான உபதேசம், யார் இதைக் கேட்பார்கள் என்றார்கள்.


யோவான் 6:60 in English

avarutaiya Seesharil Anaekar Ivaikalaik Kaettapoluthu, Ithu Katinamaana Upathaesam, Yaar Ithaik Kaetpaarkal Entarkal.


Read Full Chapter : John 6