தமிழ்

John 6:64 in Tamil

யோவான் 6:64
ஆகிலும் உங்களில் விசுவாசியாதவர்கள் சிலர் உண்டு என்றார்; விசுவாசியாதவர்கள் இன்னாரென்றும், தம்மைக் காட்டிக்கொடுப்பவன் இன்னானென்றும் ஆதிமுதலாக இயேசு அறிந்திருந்தபடியால், அவர் பின்னும்:


யோவான் 6:64 in English

aakilum Ungalil Visuvaasiyaathavarkal Silar Unndu Entar; Visuvaasiyaathavarkal Innaarentum, Thammaik Kaattikkoduppavan Innaanentum Aathimuthalaaka Yesu Arinthirunthapatiyaal, Avar Pinnum:


Read Full Chapter : John 6