தமிழ்

John 6:32 in Tamil

யோவான் 6:32
இயேசு அவர்களை நோக்கி: வானத்திலிருந்து வந்த அப்பத்தை மோசே உங்களுக்குக் கொடுக்கவில்லை; என் பிதாவோ வானத்திலிருந்து வந்த மெய்யான அப்பத்தை உங்களுக்குக் கொடுக்கிறார் என்று, மெய்யாகவே மெய்யாகவே உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன்


யோவான் 6:32 in English

Yesu Avarkalai Nnokki: Vaanaththilirunthu Vantha Appaththai Mose Ungalukkuk Kodukkavillai; En Pithaavo Vaanaththilirunthu Vantha Meyyaana Appaththai Ungalukkuk Kodukkiraar Entu, Meyyaakavae Meyyaakavae Ungalukkuch Sollukiraen


Read Full Chapter : John 6