தமிழ்

John 6:34 in Tamil

யோவான் 6:34
அப்பொழுது அவர்கள் அவரை நோக்கி: ஆண்டவரே, இந்த அப்பத்தை எப்பொழுதும் எங்களுக்குத் தரவேண்டும் என்றார்கள்.


யோவான் 6:34 in English

appoluthu Avarkal Avarai Nnokki: Aanndavarae, Intha Appaththai Eppoluthum Engalukkuth Tharavaenndum Entarkal.


Read Full Chapter : John 6